7.21. Ревизия

Това е складова операция, която цели проверка или установяване на стоковата наличност. След операция Ревизия се приема, че новото състояние на складовата наличност съответства на реалното количество.

Основни възможности:

  • инструмент за проверки на всички складове

  • засичане на наличности към текущ момент или предишна дата

  • отчитане на липси и излишества като количество и пари.

Виж също