Управление на поръчки през административния модул

Описание

Функцията се използва успешно за организиране на работния процес, като конкретно подпомага следенето на направените поръчки по реда на тяхното възникване. В съответното меню може да се посочва “Oбработил” към всеки артикул/услуга, като се посочва кой от потребителите е извършил услугата или е приготвил поръчката на клиента, като част от неговата сметка. Налична е възможността да се въвежда тази информация паралелно, в различни сметки. При финализиране на поръчката/услугата може да й се даде статус “Готова”, което автоматично я премехва от списъка с поръчки, които все още не са приключени. При положение, че сте посочили точно кой е обработил поръчката ще можете да видите направеният оборот по поръчки на всеки служител, както и процента, който ще се отдели на служителя (ако сте посочили такъв към конкретния артикул).

Предимства

  • не натоварва допълнително екрана за нова сметка

  • няма нужда да се бави приключването на сметката, докато се ориентира или пита кой е извършил дадената услуга на клиента

  • отбелязването на “обслужил” може да се случи в произволен по-късен момент

Как се посочва кой служител е “Обработил” поръчката

Отивате на:

Каса > Сметки > Поръчки

Там се визуализират всички поръчани услуги/артикули. Срещу всяка сметка има падащо меню с всички потребители (служители) въведени в системата. Следователно от падащото меню избирате, кой е обработил поръчката. След което, можете да натиснете бутон “Готова”, за да я финализирате.

Справки кореспондиращи с тази функционалност

За да проследите оборота, който са направили служителите по поръчки и процента, който ще бъде отделен за тях от него, отидете на:

Справки > Поръчки > Обработени

За да проследите оборота по поръчки, но за даден период, можете да използвате:

Справки > Поръчки > Обработени по периоди

Important

Имайте предвид, че информацията в тези две справки е единствено от вече приключени сметки.

За да видите статуса на поръчките за деня и повече информация за тях можете да използвате:

Справки > Мониторинг > Обороти > По поръчки

Attention

Имайте предвид, че в историята на всяка една сметка също се записва дали и от кой е обработена съответната поръчка.