Сторно на сметка

Всяка приключена сметката може да бъде сторнирана. Сторнирането ще създаде нова (сторнираща) сметка и ще върнете в склада наличностите, които са изтеглени. Може да сторнирате всички артикули или само избрани.

Сторниране на сметка от модул администрация

Вариант 1:

Отивате на:

Каса > Нова продажба > бутон “Сторниране”
 • Поставяте номера на сметката и натискате бутон “Виж”

 • Отваря се сметката

 • Слагате тикчета на артикулите, които искате да сторнирате

 • Натискате бутон “Сторнирай”

 • Отваря се нова сметка, в която тези артикули са със знак (-)

 • Натискате бутон “Приключи”

 • Визуализира се сумата, която ще се сторнира в поле “сума”

Ако ще приключвате сторно сметка с фискален начин на плащане. Например: искате да върнете парите “в брой”, то ще е необходимо да въведете информация от фискалната бележка, която сте издали за сметката, а именно:

 • УНП номер - Намира се най-отгоре на бележката под данните за фирмата ви.

 • Номер на фискалната бележка - намира се в долния ляв ъгъл на бележката под начина на плащане

 • Дата на бележката

 • Номер на фискална памет - намира се в най-долния десен ъгъл на бележката под надписа “Фискален бон”

Important

Попълват се само тези полета, не е необходимо да се попълва нещо друго в прозореца!

Ако ще приключвате сторно сметка с НЕфискален начин на плащане. Т.е искате да върнете парите “по банка”, то на поле “СУМА” трябва да изберете типа на сторното да е например “Банка”. По този начин няма да НЕ е необходимо да се попълват допълнителни данни. Само приключвате сметката с начин на плащане, чрез който ще връщате парите на клиента.

../../../_images/accounts_edit_storno_1.png
../../../_images/accounts_edit_storno_2.png
../../../_images/accounts_edit_storno_3_fin.png

Вариант 2

Отивате на:

Каса > Сметки > Всички
 • Намирате сметката, който трябва да сторнирате

 • Натискате върху нейния номер или бутон “i”, за да влезете в преглед

 • Натискате бутон ” Направи >> Сторно”

 • Отваря се нова сметка, в която артикулите са със знак (-)

 • Натискате бутон “Приключи”

 • Визуализира се сумата, която ще се сторнира в поле “сума”

Important

Функционалността е същата, както е описано по-горе,единствената разлика е , че сторно сметка ще бъде отворена на всички артикули. Ако искате да махнете някой т.е да не го сторнирате, то можете да натиснете бутон “кошче” пред неговото име. Използва се най-често, за сторниране на цялата сметка.

Сторниране на сметка от модул продажби

Отивате на:

Нова продажба > Действия > Още > Сторниране
 • Въвеждате номер на сметка > отваря се нова сметка със знак минус

  • Ако искате да сторнирате само определените артикули - премахнете останалите чрез нулиране на количествата им.

 • Приключвате сметката със същия начин на плащане.

Ако ще приключвате сторно сметка с фискален начин на плащане. Например: искате да върнете парите “в брой”, то ще е необходимо да въведете информация от фискалната бележка, която сте издали за сметката, а именно:

 • УНП номер - Намира се най-отгоре на бележката под данните за фирмата ви.

 • Номер на фискалната бележка - намира се в долния ляв ъгъл на бележката под начина на плащане

 • Дата на бележката

 • Номер на фискална памет - намира се в най-долния десен ъгъл на бележката под надписа “Фискален бон”

Important

Попълват се само тези полета, не е необходимо да се попълва нещо друго в прозореца!

Ако ще приключвате сторно сметка с НЕфискален начин на плащане. Т.е искате да върнете парите “по банка”, то на поле “СУМА” трябва да изберете типа на сторното да е например “Банка”. По този начин няма да НЕ е необходимо да се попълват допълнителни данни. Само приключвате сметката с начин на плащане, чрез който ще връщате парите на клиента.

../../../_images/accounts_edit_storno1.png
../../../_images/accounts_edit_storno2.png
../../../_images/accounts_edit_storno3.png
../../../_images/accounts_edit_storno4.png

Резултат

Чрез тази операция вие постигате следните резултати:

 • Създавате нова сметка, от тип сторнираща. Tя е свързана със сметката, която сторнира

 • Сторнираните артикулите от сметката се връщат в склада с причина сторно

 • Сумата на сторниращата сметка влиза като минус дневния оборот на оператора, извършил операцията

 • Операцията се отбелязва като сторно операция в дневния отчет на фискалното устройство

Ограничения

 • Не можете да сторнирате сметка ако нямате право Сторниране на сметка” и “Приключване на сметка с отрицателен тотал”

 • Не можете да сторнирате артикули от сметка, които вече са били сторнирани

 • Не можете да сторнирате сметка с фискален начин на плащане, ако няма касова наличност или е по-малка от сумата на сметката