Нова Продажба

Стъпки

Нова продажба се извършва от

 • Каса > Нова продажба
 • Избират се желаните артикули, попълва се необходимото количество.
 • Опционално може да се избере Клиент, Представител, Заглавие на сметка, Отстъпка и др.
 • При натискане на “Запиши” сметката само се записва и остава отворена и не се извършват складови движения. По нея могат да се правят добавяния и корекции на артикули и количества
 • При натискане на “Приключи” сметката се приключва и се извършват всички складови операции

Резултат

 • създава се нова сметка с подадените данни (артикули, количества, цени)
 • ако е избрано “Приключване”:
  • сметката се приключва и повече не може да бъде модифицирана (включително добавяне на още поръчки)
  • сумата за плащане се начислява към дневния оборт на потребителя, приключил сметката.
  • отпечатва се фискален бон, съобразно избрания начин на плащане

Oграничения

 • По нея вече не могат да се извършват корекции. При нужда от корекция, сметката трябва да бъде сторнирана (виж Сторно на сметка)
 • Всички корекции по отворена сметка се записват и остават в история на промените на сметката (виж Корекция на отворена сметка)
../../../_images/accounts_edit.png