6.6. Отразяване на клиентска заявка от сайт

Note

Как да отразим в barsy поръчката, която идва от електронния магазин?

В зависимост от работната организация на процеса по обработване на поръчки от сайт, в barsy могат да се “записват” данни за поръчките по няколко начина.

6.6.1. Работен сценарий 1: Чрез клиентска заявка

След завършване на поръчка на клиент в електронния магазин, тази информация може да се отрази в barsy като през barsy API се създаде клиентска заявка.

Това означава, че в barsy:

 • Получавате нова отворена клиентска заявка с всички данни за нея (артикули, клиент, доставка и т.н.).
 • Наличността на артикулите не намалява, тъй като клиентската заявка не изтегля нищо от склада
 • След като поръчката се прегледа от оператор, тя може да се трансформира в сметка. При приключване на сметка от оператор, наличностите от склада ще бъдат намалени.

Предимства

– Избягвате намаляване на количествата поради фалшиви поръчки.
 • Ако наличностите се намаляват директно с постъпването на поръчката, можете да блокирате даден продукт, ако той има малък брой наличности и постъпят множество фалшиви поръчки
 • Имате възможност за по-дълъг цикъл на обработка - клиентските заявки могат да преминат през няколко статуса на обработка
  • Оператор преглежда и преценява поръчката и може да я редактира своевременно

Недостатъци

 • Необходимост от нарочен служител, който да следи клиентските заявки.
 • Възможност за ситуация, в която друг клиент си е поръчал същия артикул през времето, в което се обработва поръчката, а количеството от него реално е свършило.
 • Количествата в необработени поръчка също могат да се подават към сайта за реализиране на допълнителна логика

Подходящо за

 • Големи online магазни, със средно и голямо количество поръчки.
 • Процеса на отразяване на поръчката е по-сложен, минава през различни етапи и всеки етап трябва да бъде отразен подробно
 • клиентската заявка е свързана и с други операции (заявка към доставчик, зареждане, прехвърляне, …)
виж още
API функции за клиентски заявки <https://docs.lukanet.com/barsy.api/methods/clientorders/create.html>

6.6.2. Работен сценарий 2: Чрез сметка (1)

След завършване на поръчка на клиент на електронния магазин, тази информация може да се отрази в barsy като през barsy API се създаде отворена сметка.

Това означава, че в barsy: * Получавате директно сметка, която остава отворена и може да бъде прегледана и редактирана * Ако всичко е наред, сметката може да бъде приключена. В този момент стоката излиза от склада в barsy и количествата се намаляват.

Предимства:

 • не е необходимо да обработвате клиентски заявки
 • можете да преглеждате отворената сметка и да решавате дали да я приключвате

Недостатъци

 • необходим е нарочен служител, който да приключва операциите в barsy
 • необходимо е всеки ден да приключвате всички сметки, за да можете да приключите обекта
 • възможност за ситуация, в която друг клиент си е поръчал същия артикул през времето, в което се обработва поръчката, а количеството от него реално е свършило.

Подходящо за

 • средни и малки онлайн магазини, където обработката на поръчките трябва да бъде по-опростена
 • поръчките не преминават през различни статуси и
виж още

6.6.3. Работен сценарий 3: Чрез сметка (2)

След завършване на поръчка на клиент на електронния магазин, тази информация може да се отрази в barsy през barsy API се създаде директно приключена (затворена) сметка.

Това означава, че в barsy:

 • Автоматично се създава и се приключва сметка, с артикулите които клиентът е поръчал от онлайн магазина. Съответно, количествата намаляват веднага.

Предимства:

 • Не е необходим нарочен служител, който да обработва поръчките.
 • Количествата на артикулите намаляват веднага в системата и могат да се актуализират в онлайн магазина. Така може да се избегнат случаите, в които клиент си е поръчал нещо, а то не е било налично.

Недостатъци

 • Възможност за въвеждане на фалшиви поръчки
 • Невъзможност за предварителна проверка на поръчките

Подходящо за

 • малки онлайн магазини с малък брой поръчки
 • поръчките се изпращат веднага или не зависят от наличности

Important

Описание за връзка Онлайн магазин - API …….(линк към API)

6.6.4. Работен сценарий 4: (прехвърляне)

След завършване на поръчка на клиент на електронния магазин, тази информация може да се създаде в barsy през barsy API се като приключено прехвърляне.

Това означава, че в barsy:

 • Автоматично се създава прехвърляне на стока от склад А (от който “Онлайн магазина” следи наличностите) към Склад Б, от който извършва продажбата.
 • След тази операция в Склад А ще има намалена наличност, а в Склад Б - увеличена
 • След физическото изпращане на стоката, прехвърлянето се трансформира в сметка, което изтегля стоката от Склад Б

Предимства:

 • своевременно се намаляват количествата в онлайн магазина, без да се приключва сметка
 • възможност за преглеждане на поръчките, преди да е финализирана операцията по приключване на сметка

Недостатъци

 • необходимост от нарочен служител, който да обработва поръчките

Подходящо за

 • средни и големи онлайн магазини с голям брой поръчки
 • необходимост от точно складова наличност по всяко време

6.6.5. Заключение

Ако се колебаете кой е подходящия сценарии за вас - моля, свържете се с нас и ще получите необходимата консултация