8.8. Как да обработя входяща стока?

Целта е поръчаната стока от доставчик да се вижда в Barsy. Полученото количество по етапи да се зарежда в склада. Специална справка да съпоставя поръчаната стока и тази, която е дошла и заредена. По тази справка да може да се изведе информация и за очаквана стока, която остава да дойде.

Начин на работа:

  1. Когато се прави заявка към доставчик по начини независими от Barsy – необходим е файл в excel, csv с поръчаните артикули.

  2. Прави се импорт на новите поръчани артикули в Каталог – Артикули.

  3. След това се прави импорт на всички поръчани артикули в заявка към доставчик (която няма да се праща, защото вече е направена по друг начин).

  4. След като бъде доставена първата част от поръчаните артикули - трябва да се заредят. Зареждането може да стане по няколко начина, както е удобно:

  • В Склад – Зареждания да се избира артикул по артикул ръчно.

  • Да се направи импорт от подготвен excel или csv файл с име на артикул, количество и себестойност от Склад – Зареждания – Импорт.

  • Да се импортира файлът, с който първоначално са импортирани артикулите в Каталог – Артикули, както и в Заявка към доставчик в Склад – Зареждания. На тези артикули, които са дошли, да се сложат количество и себестойности. На недошлите количества не се попълват данни. След като бъде записано и вкарано в склада зареждането – артикулите с непопълнени данни за количество и себестойност ще бъдат игнорирани.

  • Да се използва баркод скенер с памет. Предварително артикулите трябва да са обвързани с техния баркод. Маркираните количества от баркод скенера с памет могат да бъдат заредени от Склад – Зареждания – Импорт – Свободно въвеждане на данни. Баркод скенерът с памет трябва да е свързан чрез usb кабел към компютъра, от който ще бъде направено зареждането в Barsy. Използва се специален режим на скенера, за да се зареди количеството.

  1. В специална справка могат да следят в две колони - поръчано количество и заредено количество, като съпоставяйки се двете колони, ще се вижда какво се очаква да дойде.