6.1.16. Как да забраня редактирането на договорени цени при зареждане на артикули?

За да не може да се зарежда артикул без договорена цена и да се редактира такава, е необходимо да махнете две права от съответна роля. Правата, които отговарят за това са:

Описание

1.”Задаване на празна стойност за доставна цена при приключване на зареждане”

  • ако правото Не е дадено При добавяне на артикул без договорена цена в зареждане, то няма да може да бъде приключено. Ще се визуализира съобщение, което ще указва наличието на такъв артикул и няма да се позволи да се приключи преди да е махнат артикула.

  • ако правото Е дадено Ще може да се приключва зареждане, в което има добавен артикул без договорена цена.

  1. “Редактиране на доставна цена при зареждане’

  • ако правото Не е дадено, При избиране на артикул в зареждане, полето за редактиране на доставна цена ще бъде неактивно и няма да може да се редактира стойността в него.

  • ако правото Е дадено При избиране на артикул в зареждане, полето за редактиране на доставна цена ще бъде активно и ще може да се редактира стойността в него.

Important

Имайте предвид следните неща:

  • При отварне на ново зареждане и задаване на даден доставчик, в падащото меню за избиране на артикули ще могат да се видят договорените цени срещу всеки артикул.

  • Ако искате да направите справка за артикулите, които нямат въведена договорена цена, можете да отидете на: Каталог > Артикули и там да добавите на “филтър за Доставчик” - “Има договорена цена(и)”. Така ще можете да филтрирате артикулите, който имат зададен доставчик(ци) с договорена цена(и) . Правата посочени по-горе са дадени по подразбиране за всички роли в системата.