Създаване на зареждане

Използва се за въвеждане на количества на стока, както и да следите разходите за нея.

Създаване на зареждане

Ново зареждане можете да създадете по три различни начина:

1.Стандартно зареждане на стока

 • Отивате на Склад » Зареждания » Ново зареждане.

 • Въвеждате необходимите данни и записвате промените.

2.Зареждане на стоката с приложени копия към нея (фактури,стоково разписки и други …)

 • Отивате Склад » Зареждания » Зареждания по копия,

 • Натискате бутон “Качване на копия”.

 • Избирате файл, който искате да прикачите към зареждането и натискате бутон “Качване”.

 • След това избирате дали искате да направите едно или повече зареждания с прикачените файлове.

3.Зареждане на стоката с импорт

 • Необходимо е да отидете на Склад » Зареждания » Ново зареждане, с

 • Натискате бутон “Импорт”.

 • Избирате желания файл и натискате “Импорт”.

 • Можете да конфигурирате колоните според това как са подредени те в системата ви. Както и да добавяте нови колони.

Попълване на данни за зареждане

При отваряне на ново зареждане можете да попълните следната информация:

 • Операция - това поле указва операцията, която ще се извърши при приключване на зареждането. Тук имате две опции:

 • зареждане на стока - заприхождаване на стоки в склада

 • връщане на стока - изваждане на вече заприходени стоки от склада(ако трябва да върнете артикули на доставчика, от който сте ги купили)

 • Склад - избор на склад за зареждане на стоката(в случай, че имате няколко такива).

 • Тип документ - Фактура, Стокова разписка, Кредитно известие, Дебитно известие.

 • Доставчик

 • Платена сума

 • Блежки за зареждането

 • Номер да документа

 • Срок за плащане

 • Дoкумент дата

Чрез двата бутона за единична цена, можете да въведете коретно сумите от фактурите, които зареждате. * С ДДС * Без ДДС

Въвеждане на артикули и бройки.

За да заприходите бройки на артикулите, е необходимо да направите следните операции:

 • В поле “Артикул”, избирате артикул, на който ще въвеждате бройки.

 • В поле “количество”, избирате количествето което сте закупили

 • В поле “единична цена” вписвате единичната цена на артикула

 • В поле “сума” вписвате общатата сума на артикулите.

 • Поле “ДДС” се попълва автоматично в зависимост от посочената група ДДС на артикула.

 • В поле “Цена продажба” се показва автоматично цента, която сте посочили при създаването на артикула. Ако няма такава, можете да посочите директно от това поле или да я редактирате.

След натискане на бутон “Нов ред” можете да продължите да вписвате информация за останалите артикули от документа.

След натискане на бутони - “Запиши” и “Запиши и продължи”, зареждането остава отворено т.е все още не сте заприходили стоката в склада. След натискане на бутон “Запиши и вкарай в склада”, финализирате зареждането.