6.3.5. Какво е среднопретеглена себестойност?

Среднопретеглената себестойност или средната цена на стоките се използва масово за определяне на цената на придобиване на стоките в търговските обекти.Тази себестойност отразява средната доставна цена на заредените стоки, които в момента се намират в търговския обект, спрямо извършените операции/зареждане, връщане на стока/.

Important

Себестойността винаги се изчислява без ДДС!

Warning

Имайте предвид, че за коректното изчисляване на себстойност трябва да са изпълнени следните условия:

  • Да са заведени всички зареждания до момента

  • Зарежданията да са с коректни данни - цени и количества

Как се формира средно претеглена себестойност в системата?

Доставната цена на суровините в barsy се определя като средно претеглена стойност по класическа формула. Самата формула се изчислява автоматично от системата, на базата на изброените по-долу компоненти.

  • Текуща средно претеглена цена - ТЦ

  • Текущо количество -ТК

  • Нова цена -НЦ

  • Ново количество - НК

  • Нова средно претеглена себестойност/цена - НС

Формула

НС = ((ТЦ х ТК) + (НЦ х НК))/(ТК+ НК)

Нова средно претеглена цена се определя по следния начин:

Текущата цена(ТЦ) на артикула трябва да се умножи по Текущото количество(ТК) на артикула. След това, към получената стойност трябва да се прибави стойността получена от Новата цена(НЦ) на артикула, умножена по Ново количество(НК). От тези изчисления ще получите стойност, която трябва да разделите на стойността получена от Текущо количество(ТК) плюс Ново количество(НК).

Hint

Пример: Имате 1кг ябълки със средна себестойност 1лв/кг . Зареждате още 2 кг на цена 2 лв/кг.Търси се средна себестойност на ябълката.Изчисление: (1кг. х 1лв.)+ (2кг. х 2лв) =5/(1кг+2кг)=5/3=1.667лв/кг(средно претеглена себестойност)

Caution

Имайте предвид, че:

Ако правите операция “Връщане на стока” пак ще се вземе текущата среднопретеглена цена с отрицателен знак, а не цената на която е доставен артикулът, който връщате на доставчика.