5.3. Употреба на партиди

След настройване на типът партида за съответните артикули, в различните складови операции ще може да се задават партидност.

Поле “Партида”
 • При въвеждащи складови операции (зареждане, производство) полето за партидата е свободно текстово поле, чрез което се създава партидата за съответния артикул.

Поле “Годно до”
 • Такава дата може да бъде зададена непосредствено след номера на партидата в зареждане

 • При Производство тази дата се изчислява автоамтично. За целта трябва да бъде зададена характеристика от специалне тип “Годност в дни” за произвеждания артикул. Ако произведете днес един артикул и той има зададена стойност “10” за горепосочената характеристика, това означава че датата - срок за годност ще бъде: днешната дата + 10 дена

При останалите складови операции, ако типът на партидата е “Ръчен” или “Ръчни + Автоматични” потребителят има възможност да задава партида от списък - падащо меню. Списъкът е подреден по най-стара дата на годност за съответния артикул, като има и информация за съответната наличност към момента на датата на документа на такущата операция.

5.3.1. Действия със складови операции

Операция Зареждане:
 • Ако артикула е партиден, ще бъде създадена съответната зададена партида за артикула

Внимание! При приключено зареждане не може да се променя количеството, или партидата на артикул с вече зададена партида. За да се извърши корекция, зареждането трябва да бъде анулирано.

Операция Производство:
 • Ако артикула е партиден, ще бъде създадена съответната зададена партида за артикула

 • Ако някой от компонентите в рецептата на артикула е партиден, то ще се зададат автоматично партиди и за тях по метода ФИФО(изтегля се най-старата наличност)

Операции Продажба, Изписване:
 • Ако артикула е партиден ще бъде закачена партида към него автоматично или ръчно спрямо съответния тип

 • Ако артикула е с рецепта при продажба, ще се зададат автоматично партиди на всички негови партидни компоненти в дълбочина по метода ФИФО(изтегля се най-старата наличност)

Операция Прехвърляне:
 • Ако артикула е партиден ще бъде закачена партида към него автоматично или ръчно спрямо съответния тип

 • След успешно прехвърляне от единия склад ще се изведат съответните партидни артикули, а в другия склад ще бъдат добавени.

Операция Ревизия:
 • При ревизионни разлики в посока липса, разликите се извеждат автоматично по метода ФИФО(изтегля се най-старата наличност).

При излизшък не се предприемат автоматични действия, тъй като системата няма как да знае по коя партида е излишъкът (TODO)

5.3.2. Особености при работа с партиди

Зареждане и Производство

При автоматично задаване на партиди, ако количеството на текущо наличните партиди за артикулите не достига, се задават така наречените служебни партиди.

При възникване на количества при някоя от въвеждащите складови операции(Зареждане или Производство), се проверява автоматично дали не може да се покрие някоя от тези служебни партиди. Условие за това е и датата на документа на операцията да е преди самото задаване на служебната партида. Ако има такава възможност, системата автоматично връзва нововъведените партиди, като замества служебните.

5.3.3. Проверка на складови движения на артикули с партиди

За цел проследимост движенията на артикули, които имат настроен режим за партидност, можете да използвате следните нарочни справки:

Справка Движение на артикули

Тази справка показва само движенията на артикулите в склада по партиди. В нея няма да намерите продажбите на артикули с рецепта.

Отидете на: Справки » Склад » Складови движения » Движения на партиди*

Справка Наличност на артикули

Отидете на: Справки » Склад » Наличности » Наличности по партиди » Общо наличности/По складове/По търговски обекти/По групи складове.