5.2. Настройка на артикулите

5.2.1. Режими на партидност

Всеки артикул поддържа настройване на режим на партиди, според нуждите на търговеца. Настройките се извършват от екрана за основни настройки на артикула (Каталог > Артикули > (артикул Х) > Редактиране)

Наличните режим са:

  • Без партида

  • Ръчни партиди

  • Автоматични партиди

  • Ръчни + Автоматични партиди

Без партида

Използва се за артикулите, за които няма да се види партидност. По подразбиране всички артикулите са без партида.

Ръчни партиди

Използва се за артикулите, за които ще се води партидност с ръчно избиране на конкретна партида. В този режим при всяка складова операция, операторът трябва ръчно да избере конкретна партида от наличните. Ако не бъде посочена партида, операцията не може да бъде приключена.

Автоматични партиди

Използва се за артикулите, за които ще се води партидност с автоматично избиране на конкетна партида. В този режим при всяка складова операция, операторът не може ръчно да избере конкретна партида от наличните Партидата ше бъде назначена автоматично след като опрерацията бъде приключена, като се използва метода ФИФО (изтегля се най-старата наличност)

Ръчни + Автоматични партиди

Използва се за артикулите, за които ще се води партидност с ръчно или автоматично избиране на конкетна партида. В този режим при всяка складова операция, операторът може ръчно да избере конкретна партида от наличните или да я остави празна. При приключване на опрерацията, ако не е избрана ръчна партида, таква ще бъда назначена автоматично, като се използва метода ФИФО (изтегля се най-старата наличност)

5.2.2. Характеристика със специален тип “Годност в дни”

Ако ще се ползва производство с партиди, датата “годно до” за партидата ще бъде изчислена автоматично. Тя се формира от датата на документа на производството + стойността на характеристика със специален тип “Годност в дни”. Ако вече имате такава характеристика, то е необходимо единствено да и зададете специален тип “Годност в дни”. Стойностите за артикулите за тази характеристика трябва да са задължително числови, за да може да се направи калкулацията.